POSLOVNA EDUKACIJA

Inhouse poslovne edukacije  

S obzirom na specifičnost i različitost korporativnih strategija, ciljeva i kultura, važno nam je snimiti trenutnu situaciju i definirati ciljeve edukacije prema vašim potrebama.

Naša misija je pružati kvalitetne usluge i pomoći klijentu da ostvari dugoročne rezultate kroz sljedeće korake:

  1. Predaktivnost – analiza, utvrđivanje potreba, sadašnje situacije i željenog učinka
  2. Trening – prema potrebama klijenta
  3. Postaktivnost – primjena usvojenih znanja kroz praćenje

Otvorene radionice

Individualni razvojni programi

  • Sales akademija (komunikacijske, prezentacijske, prodajne vještine, vještine pregovaranja, odnos i briga o klijentu)
  • Leadership akademija (strateški management, rukovođenje promjenama, krizni management, rukovođenje timom, rukovođenje uspjehom, vještine vođenja)
  • Business akademija (upravljanje vremenom, delegiranje,  povratna informacija, uloge managera i lidera, poslovno planiranje, treniranje trenera)